Konkurs Literacki, edycja 3, 2015 – regulamin

1. Organizatorem Konkursu Literackiego imienia Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie” jest Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy.

2. Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja wybitnych tekstów debiutujących pisarzy, niemających w swoim dorobku wydanej książki, posiadającej nr ISBN.

3. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć jedynie Twórcy spełniający warunek opisany w pkt. 2. Każdy Twórca może zgłosić tylko jeden Utwór.

4. Trzecia edycja Konkursu dotyczy prozy (powieść, zbiór opowiadań, zbiór esejów). Zgłoszone Utwory nie mogą przekraczać objętości 250 000 znaków (ze spacjami).

5. W kolejnych edycjach, przedmiotem Konkursu będą – naprzemiennie – poezja i proza.

6. Organizator nie ogranicza w żaden sposób formy, charakteru i tematyki nadsyłanych na Konkurs Utworów, zwraca jednak uwagę uczestnikom na dorobek twórczy oraz sposób myślenia o literaturze Henryka Berezy, patronującego Konkursowi.

7. Utwory konkursowe należy nadsyłać w terminie do 30 maja 2015 r. do Fundacji Literatury imienia Henryka Berezy (71-141 Szczecin, skrytka pocztowa nr 39), w postaci wydruku (1 egzemplarz) oraz w formie elektronicznej (plik *.rtf na płycie cd-r). Utwory powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem Autora. Ponadto należy podać adres e-mail i nr telefonu umożliwiający skontaktowanie się z Autorem.

8. Jury ogłosi nazwiska nominowanych autorów i tytuły Utworów (maksymalnie siedmiu) do 30 sierpnia 2015 r. Na przełomie września i października, jury wyłoni trzech finalistów, którym podczas uroczystego finału – w listopadzie 2015 r. w Szczecinie – przyzna 1, 2 i 3 miejsce lub wyróżnienia.

9. Nagrodą dla zwycięzcy będzie publikacja Utworu w formie książkowej (w wersji papierowej i e-booka) w „koLekcji eleWatora” kwartalnika literacko-kulturalnego „eleWator”.

10. W jury trzeciej edycji Konkursu zasiądą: Artur Daniel Liskowacki, Krystyna Sakowicz i Emilia Walczak (Plateaux – wyróżniona w 1. edycji Konkursu).